Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbol-Kunstharz-Verdünnung V 40 4 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Vyprodáno

681,00 Kč včetně DPH 562,81 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Vysoce kvalitní ředidlo pro nátěrové hmoty Herbol.
Balení – 0,35 l, 0,7 l a 2,5 l

Herbol-Kunstharz-Verdünnung V 40 4 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Kunstharz-Verdünnung V 40

Popis výrobku:

Herbol-Kunstharz-Verdünnung V 40 je vysoce kvalitní ředidlo pro syntetické nátěrové hmoty Herbol. Používá se pro naředění nátěrů případně čištění nářadí. Pracovní postup viz příslušné technické listy.

Hustota:

cca 0,88 kg/litr

Základní složení:

solventní nafta (ropná), lehká aromatická a 1,2,4 -trimethylbenzen

Barevný odstín:

bezbarvý

Balení:

standardně 1 litr, 2,5 litru a 5 litrů podle možností i menší balení 0,35 l a 0,7 l

Skladovatelnost:

cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý (R10), Dráždí dýchací orgány (R37), Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R51/53), Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic (R65), Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R66), Vdechování par může způsobit ospalost a závratě (R67), Uchovávejte mimo dosah dětí (S2), Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení (S16), Nevdechujte páry (S23), Zamezte styku s kůží a očima (S24/25), Nevylévejte do kanalizace (S29), Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51), Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S62)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Ředidlo je rozpouštědlem s nebezpečnými výpary.
Vstřebává se pokožkou a dráždí ji. Používejte ochranné rukavice a brýle. Pracoviště účinně větrat. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při styku s otevřeným ohněm je nebezpečí výbuchu a požáru!

První pomoc:

Při požití - nevyvolávat zvracení, ihned přivolat lékařskou pomoc.
Při zasažení očí - vypláchnout proudem vody.
Při nadýchání a nevolnosti - opustit pracoviště.
Při potřísnění pokožky - omýt vodou a mýdlem.
Potřísněný oděv - ihned odložit.

Prováděcí údaje:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, tzn. že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, ve kterém má být nátěr použit.

Důležitá upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Vydání leden 2007

Další informace

Baleni 4 L
Technický list (URL) Ne