Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbol Kunstoff Siegel 2,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

1 329,00 Kč včetně DPH 1 098,35 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Jednosložkový bezbarvý lak na bázi urethanalkydu, určený pro vysoce kvalitní povrchovou úpravu dřeva ve vnitřním prostředí.
Pro vnější použití je vhodný jen na nepřímém vystavení povětrnosti nebo jako dodatečný nátěr na barevně natřené objemově stálé stavební díly. Zachovává vnitřní pružnost, přitom je odolný proti mechanickému namáhání. Je vhodný pro povrchovou úpravu parket, sedacího nábytku, desek stolů apod. Výsledný vzhled je vysoce lesklý, hedvábně lesklý nebo matný.

Herbol Kunstoff Siegel 2,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

* Vyžadované položky

1 329,00 Kč včetně DPH 1 098,35 Kč bez DPH

Detaily

Herbol Kunststoff Siegel

Popis výrobku:

Herbol-Kunststoff-Siegel* je jednosložkový, bezbarvý lak na dřevo pro vnitřní použití, pro vnější použití jen na nepřímém vystavení povětrnosti nebo jako dodatečný nátěr na již barevně natřené objemově stálé stavební díly. Výsledný vzhled je vysoce lesklý, hedvábně lesklý nebo matný. Základní složkou výrobku je urethan-alkyd, který zaručuje velmi kvalitní povrchovou úpravu dřeva. Zachovává vnitřní pružnost, přitom je odolný proti mechanickému namáhání. Je vhodný pro povrchovou úpravu parket, sedacího nábytku, desek stolů apod.

Upozornění:

bezbarvé a transparentní nátěry neposkytují žádnou ochranu proti UV záření.

Hustota:

cca 0,90 kg/litr

Složení:

alkydová pryskyřice, testbenzín, additiva

Barevný odstín:

bezbarvý

Stupeň lesku:

vysoký lesk, hedvábný lesk, mat

Balení:

0,75 litrů a 2,5 litru, 10 litrů - vysoký a hedvábný lesk

Hraniční hodnoty VOC:

500 g/l (2007) / 400 g/l (2010), obsahuje max. 399 g/l VOC

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý (R10). Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R52/53). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R66). Vdechování par může způsobit ospalost a závratě (R67). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření (S16). Nevdechujte výpary/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylat. Může vyvolat alergické reakce.

Důležité upozornění:

Také po zpracování zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení: štětcem nebo stříkáním (nenatírat válečkem)

Údaje pro stříkání:

vel. trysky tlak viskozita Airless 0,011 palců cca 16 MPa neředěné

Teplota zpracování:

minimálně +5°C pro podklad i vzduch, při provádění a během schnutí

Spotřeba:

cca 60 - 90 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu) odolný proti prachu za cca 2 - 3 hodiny, proti otěru za cca 4 – 5 hodin, přetíratelný za 8-9 hod., zcela proschlý a zatížitelný za 1 - 2 dny

Ředidlo:

Herbol V 40

Čištění nářadí:

ředidlem Herbol V 40 nebo technickým benzínem

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pracovní postup:

Všechny nátěrové a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, tzn. že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, ve kterém má být nátěr použit. Materiál před použitím promíchat. Bezbarvé nátěry mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně odstínu a nezabrání přirozenému sežloutnoutí dřeva vlivem působení světla. Tento jev typický pro rozpouštědlové alkydové barvy může být zesílen použitím v temnu nebo čpavkovými výpary. K vnitřním nátěrům nábytku, zvl. skříní se nedoporučuje používat rozpouštědlové materiály z důvodu možného zapáchání ředidla. Podlahy s velkým zatížením, jako např. tělocvičny, taneční plochy apod. se doporučují přetírat dvousložkovými laky.
Upozornění:
Bezbarvé nátěry se mohou používat ve vnějším prostředí pouze tehdy, je-li dřevěná konstrukce chráněná před přímým slunečním zářením, děšťovými srážkami a větrem (vnější prostředí s chráněnou konstrukcí).
Důležité upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
Všeobecné požadavky na vlastnosti podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru (obzvláště zašedlé a zvětralé dřevo je nutné zbrousit až na únosnou dřevěnou vrstvu).
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné neporušené staré nátěry očistit a jemně zbrousit. Staré bezbarvé nátěry na dřevěných podkladech bezezbytku odstranit, aby nedošlo k barevným odchylkám a nestejnoměrnému lesku. Neúnosné staré nátěry bezezbytku odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.
Základní nátěr:
Dřevo a dřevovláknité materiály ve vnitřním prostředí:
vlhkost dřeva ve vnitřním prostředí nesmí překročit 10 %. Podklad zbrousit. Pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat.
Základní nátěr Herbol-Kunststoff-Siegel*

Mezinátěr:
1 x Herbol-Kunststoff-Siegel*
Konečný nátěr:
1 x Herbol-Kunststoff-Siegel*
* Dodržujte údaje uvedené v příslušných technických listech
Vydání –listopad 2009

Další informace

Baleni 2,5 L
Technický list (URL) http://www.pnz.cz/media/download/Herbol Kunstoffsiegel .pdf