Herbol-Protector 2,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

1 670,00 Kč včetně DPH 1 380,17 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Speciální, barevný, silnovrstvý nátěr na kovové konstrukce, např. dveře, mříže, na neželezné kovy (zinek, hliník, ušlechtilou ocel, měď, mosaz) a železo.
Používá se ve vnitřním i vnějším prostředí. Jeho spolehlivá ochrana proti korozi je dosažena třemi vlastnostmi: optimální zasíťování podkladu zajišťuje výbornou přídržnost, nátěr je elastický, obsahuje zinkofosfátové pigmenty, které zabraňují korozi. Nátěr je odolný proti povětrnostním vlivům, obsahuje speciální prostředek proti degradaci světlem. Základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr se provádí ze stejné plechovky. Tím je práce racionální a bezpečná.

Herbol-Protector 2,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

* Vyžadované položky

1 670,00 Kč včetně DPH 1 380,17 Kč bez DPH

Detaily

Herbol-Protector

Popis výrobku:

Herbol-Protector je speciální, barevný, silnovrstvý nátěr pro ochranu a lepší vzhled neželezných (zinek, hliník, ušlechtilá ocel,měď, mosaz) a železných stavebních prvků, jako jsou dveře, mříže apod. Materiál se používá jako ochranný nátěr pro vnitřní i vnější použití. Spolehlivou ochranu proti korozi zajišťují tři vlastnosti: vynikající přilnavost v důsledku optimálního smáčení podkladu, systémová elasticita a antikorozní zinek-fosfátová pigmentace. Herbol-Protector obsahuje speciální ochranné prostředky proti světlu a proti povětrnostním vlivům. Je vhodný jako základní nátěr, mezinátěr i vrchní nátěr, všechny nátěry z jedné plechovky. Práce s ním je racionální a spolehlivá. Dodává se v několika základních odstínech. Další tisíce barevných odstínů lze natónovat pomocí Herbol-Color-Service.

Hustota:

cca 1,20 kg/litr

Základní pojivo:

epoxy-estery, titanoxid, speciální antikorozní pigmenty

Barevné odstíny:

bílý RAL 9010, perlově bílý, světle šedý RAL 7035, středně šedý RAL 7032, antracitově šedý RAL 7021, čokoládově hnědý RAL 8017, mechově zelený RAL 6005, černý RAL 9005, stříbrná metalíza, metalíza cca RAL 9006, měděná metalíza. Další tisíce odstínů přes Herbol-Color-Service

Hustota:

cca 1,20 kg/litr

Základní pojivo:

epoxy-estery, titanoxid, speciální antikorozní pigmenty

Barevné odstíny:

bílý RAL 9010, perlově bílý, světle šedý RAL 7035, středně šedý RAL 7032, antracitově šedý RAL 7021, čokoládově hnědý RAL 8017, mechově zelený RAL 6005, černý RAL 9005, stříbrná metalíza, metalíza cca RAL 9006, měděná metalíza; 13 nových atraktivních metalických odstínů. Další tisíce odstínů přes Herbol-Color-Service

Stupeň lesku:

hedvábný lesk

Hraniční hodnoty VOC:

600 g/l (2007) / 500 g/l (2010), obsahuje max. 490 g/l VOC

Balení:

hotové odstíny: 0,75 litrů, 2,5 litru, 10 litrů (10 l balení není dostupné ve všech odstínech)
Herbol-Color-Service: 1litr, 2,5 litru, 10 litrů

Skladovatelnost:

cca 2 roky v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý (R10). Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R51/53). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R66). Vdechování par může způsobit závratě a ospalost (R67). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdroje zapálení (S16). Nevdechujte plyny, aerosoly (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Nevylévejte do kanalizace (S29). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení (S46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Při nedostatečném větrání použijte ochranu dýchacích cest.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním Způsoby stříkání:
vel. trysky tlak viskozita Airless 0,28 mm cca 16 MPa neředěné

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí. Nenatírat v ranních a večerních hodinách, kdy může být na konstrukci vlhkost rosy.

Spotřeba:

cca 140 ml/m2 pro jeden nátěr

Tloušťka vrstvy:

Na zinek a pozinkované podklady je potřebná minimální tloušťka nátěru 100 - 120 mikronů. Na železo a ocel je potřebná minimální tloušťka nátěru 120 mikronů. Zpravidla jsou nutné tři vrstvy nátěru (základní nátěr, mezinátěr a konečný nátěr).

Doba zasychání:

(při 23 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 % ) odolný proti prachu za cca 3 hodiny, odolný proti oděru za cca 12 hodin, přetíratelný za cca 24 hodin, vytvrzený za několik dní

Ředidlo:

Herbol V 40

Čištění nářadí:

ředidlem Herbol V 40 nebo technickým benzínem

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Materiál před použitím rozmíchejte. Bílá a příbuzné odstíny mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně barevného odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové nátěry může být zesílen vlivem uskladnění v temnu a výpary čpavku. K vnitřním nátěrům nábytku, zvl. skříní se nedoporučuje používat rozpouštědlové materiály z důvodu možného zapáchání ředidla. Potřebujete-li pro nátěr jedné souvislé plochy více balení metalických nebo měděných odstínům musí se použít stejná výrobní šarže nebo se musí potřebné množství promíchat. Při natírání metalických odstínů štětcem jsou viditelné tahy štětcem, tento jev je typický pro metalízy. V závislosti na struktuře a savosti podkladu, na druhu barvy (stupeň lesku, vlastnosti povrchu) a úhlu pohledu se mohou objevit odchylky v barevném odstínu. Doporučujeme provést ověření odstínu zkušebním nátěrem přímo na místě. Odstín hodnotíme po zaschnutí. Důležitou vlastností je antikorozní ochrana a spolehlivá přídržnost. Po důkladném proschnutí zůstává nátěr elastický a povrch získá dostatečnou pevnost. Rozhodující pro dlouhodobou antikorozní ochranu je tloušťka nátěru. Čím větší je tloušťka nátěru, tím lepší je antikorozní ochrana.
Všeobecné požadavky na vlastnosti podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura.
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Odstranit neúnosné staré nátěry a obrousit nerovnosti (např. okuje). Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.
Základní nátěr:
Železo a ocel: podklad důkladně odrezit, až dosáhnete zřetelného kovového lesku. Odstraňte mastnoty a zašpinění (Příprava podkladu stupeň 2 resp. P Ma dle EN ISO 12944-4). 1 x základní nátěr Herbol-Protector Nejlepší ochranou proti korozi je základní nátěr HerbolProtector metallic.
Zinek a pozinkované plechy:
Drhneme umělohmotným rounem směsí z 10 litrů vody, 0,5 litru 25 % roztoku čpavkové vody s přidáním 2 odlivek čistícího prostředku (Pril, Jar, a pod). Třením vznikne jemná pěna, která musí působit na plochu asi 10 min. Na závěr roztíráme ještě jednou, až je pěna ocelově šedá. Potom řádně omyjeme čistou vodou až odstraníme veškerou pěnu. Plochu necháme důkladně vyschnout.
1 x základní nátěr Herbol-Protector* Hliník:
podklad důkladně odmastit nitroředidlem, nylonovými nebo perlonovými vlákny obrousit korozi. 1 x základní nátěr Herbol-Protector*
Měď a mosaz:
povrch odmastit a očistit od koroze. Vhodný je roztok 10% kyseliny solné v alkoholu. Zředěnou kyselinu solnou nanést na měděný povrch a brousit pomocí perlonových vláken. Pak důkladně omýt vodu.
Bezpečnostní opatření:
gumové rukavice a ochranné brýle, v interiéru důkladně větrat. Upozornění: kyseliny patří mezi nebezpečné látky. Dodržujte uváděná bezpečnostní opatření, bezpečné skladování, zpracování a zacházení s odpady.
1 x základní nátěr Herbol-Protector* Přetíratelné umělé hmoty (např. tvrzené PVC):
drhneme umělohmotným rounem směsí z 10 litrů vody, 0,5 litru 25 % roztoku čpavkové vody s přidáním 2 odlivek čistícího prostředku (Pril, Jar, a pod). Třením vznikne jemná pěna, která musí působit na plochu asi 10 min. Na závěr roztíráme ještě jednou, až je pěna ocelově šedá. Potom řádně omyjeme čistou vodou až odstraníme veškerou pěnu. Plochu necháme důkladně vyschnout.
1 x základní nátěr Herbol-Protector* Mezinátěr na všechny shora uvedené podklady:
1 x Herbol-Protector*
Konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady:
1 x Herbol-Protector*
U odstínu antikupfer může z důvodu obsahu pravého měděného prášku dojít vlivem vlhkosti ke změně barevného odstínu.
Doporučuje se odstín antikkupfer přetřít dodatečně bezbarvým konečným nátěrem Glasurit Aqua FinishDecor*
* Dodržujte údaje uvedené v příslušných technických listech
Vydání – leden 2007

Další informace

Baleni 2,5 L
Technický list (URL) Ne