Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Venti 3 Plus Satin bílý 0,75 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

445,00 Kč včetně DPH 367,77 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Bílý pololesklý, tixotropní, vlhkostně-regulační lak z alkydových pryskyřic na dřevěné konstrukce ve vnějším prostředí, jako jsou okna a vnější dveře.
Díky své elasticitě a velké tloušťce nátěrového filmu i na hranách nabízí bezpečnou dlouhodobou ochranu dřeva. Rychlé schnutí a snadné zpracování šetří čas a tím následně i náklady. Základní nátěr, mezinátěr a konečný nátěr lze provést tímto výrobkem, což zaručuje racionální a kvalitní práci. Obsahuje přísady, které chrání nátěr proti řasám a houbám, proto je škodlivý při dlouhodobém styku s pokožkou (nepoužívat na sedací nábytek apod.) Barva nahrazuje oblíbený Fensterweiss 3 Plus.

Venti 3 Plus Satin bílý 0,75 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Venti 3 Plus Satin ZQ

Popis výrobku:

Herbol-Venti 3 Plus Satin ZQ je pololesklý, tixotropní, vysoce vlhkostně-regulační lak z alkydových pryskyřic na dřevěné konstrukce, jako jsou okna a vnější dveře. Upozornění: okna a vnější dveře – včetně jejich vnitřních částí, se nepovažují za vnitřní konstrukce. Díky své elasticitě a velké tloušťce nátěrového filmu i na hranách nabízí bezpečnou dlouhodobou ochranu dřeva proti povětrnosti. Rychlé schnutí, lehké a přesné zpracování šetří čas a tím následně i náklady. Základní nátěr, mezinátěr a konečný nátěr jsou všechny prováděny jedním výrobkem, což zaručuje bezpečnou práci. Herbol-Venti 3 Plus Satin obsahuje přísady, které chrání nátěr proti řasám (0,5%tolylfluanid) a houbám a proto nesmí být použit pro nátěry dětského nábytku, hraček nebo dřeva pro styk s potravinami. Působení je závislé na konstrukci budovy a je časově omezeno.

Hustota:

cca 1,24 kg/litr

Základní pojivo:

speciální alkydová pryskyřice

Barevné odstíny:

bílý

Stupeň lesku:

Pololesklý (hedvábný lesk)

Balení:

0,75 litrů, 2,5 litru a 5 litrů

Hraniční hodnoty VOC:

400 g/l (2007) / 300 g/l (2010), obsahuje max. 395 g/l VOC

Skladovatelnost:

cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý (R10). Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí(R52/53). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R66). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření (S16). Nevdechujte výpary/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Obsahuje 2-butanonoxim, kobaltkarboxylát, tolylfluanid. Může vyvolat alergické reakce.

Důležitá upozornění:

V průběhu práce a během schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Prováděcí údaje:

Upozornění:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Materiál před použitím rozmíchejte. Bílá a příbuzné odstíny mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně barevného odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové nátěry může být zesílen vlivem uskladnění v temnu a výpary čpavku.

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem.

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 100 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23 °C a rel. vlhkosti 50%) zaschlý proti prachu za cca 3 hodiny, přetíratelný za cca 8 - 12 hodin, zcela proschlý za cca 1 - 2 dny

Ředidlo:

Herbol AF 70*

Čištění nářadí:

Ředidlem Herbol AF 70 nebo technickým benzínem

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Herbol-Venti 3 Plus Satin ZQ

Pracovní postup:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.
Důležitá upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru. Zašedlé a zvětralé dřevo obruste až na únosnou dřevěnou vrstvu.
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Neúnosné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.
Základní nátěr:
Objemově nestálé dřevo a dřevovláknité materiály ve vnějším prostředí:
Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 18 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund BS*.
Základní nátěr Herbol Venti 3 Plus Satin ZQ* nebo HerbolHerbolux Grund ZQ*. Objemově stálé dřevo ve vnějším prostředí:
Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 13 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund*.
Základní nátěr Herbol Venti 3 Plus Satin ZQ* nebo HerbolHerbolux Grund ZQ*. Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálů:
Pro použití v venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky).
Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru.
Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné.
Základní nátěr Venti 3 Plus Satin ZQ* nebo HerbolHerbolux Grund ZQ*.
Ocel a kov ve vnějším prostředí:
Podklad důkladně odrezit, až k dosažení kovového lesku. Odstranit mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň 2, resp. P Ma podle EN ISO 12944-4). Základní nátěr Herbol-Hydroprimer* nebo Herbol-Allgrund*. Ve vnějším prostředí pro dokonalejší pasivní antikorozní ochranu provést dvojnásobný základní nátěr.
Hliník ve vnějším prostředí:
Podklad důkladně omýt nitroředidlem, resp. odmastit. Zkorodovaný povrch brousit nylonovým nebo perlonovým rounem.
Základní nátěr Herbol-2K-Epoxi-Primer* nebo Herbol-Hydroprimer*.
Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr.
Přetíratelné umělé hmoty (např. tvrzené PVC) ve vnějším prostředí:
Podklad drhnout umělohmotným rounem směsí z 10 l vody, 0,5 l 25 % roztoku čpavkové vody s přidáním 2 odlivek čistícího prostředku (např. Pril, Jar apod.). Třením vznikne jemná pěna, která musí působit na plochu asi 10 min. Na závěr ještě jednou přebrousit. Potom řádně omýt čistou vodou a povrch nechat důkladně vyschnout.
Základní nátěrHerbol-Hydroprimer* nebo Herbol-Allgrund*. Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr.
Mezinátěr na všechny shora uvedené podklady:
1 x Venti 3 Plus Satin ZQ
Konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady:
1 - 2 x Venti 3 Plus Satin ZQ
Upozornění:
* Pro jednotlivé materiály dodržovat údaje uvedené
v příslušných technických listech.
Vydání – květen 2009

Další informace

Baleni 0,75 L
Technický list (URL) Ne