Herbol-Radiator AF 0,75 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

394,00 Kč včetně DPH 325,62 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Speciální bílý vysoce lesklý email na topná tělesa, odolný teplotám do 180 °C, určený také pro renovační nátěry.

Herbol-Radiator AF 0,75 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol Radiator AF

Popis výrobku:

Herbol-Radiator AF je bílý bezaromátový lak na topná tělesa s vysokou krycí schopností. Rychle schne a odolává teplotám do 180°C. Nežloutne při teplotách do 120 °C dle DIN 55900-2.

Barevné odstíny:

bílý

Stupeň lesku:

vysoce lesklý

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 100 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu)
– odolný proti prachu za cca 3 hod.
– odolný proti oděru za cca 6 hod.
– přetíratelný za 18 hod.
Balení:

0,750 litru a 2,5 litru

Hraniční hodnoty VOC:

600 g/l (2007) / 500 g/l (2010), obsahuje max. 499 g/l VOC

Skladovatelnost:

cca 2 roky v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu, chránit před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý (R10). Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R52/53). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R66). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření (S16). Nevdechujte výpary/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylat. Může vyvolat alergické reakce.

Důležitá upozornění:

Také po zpracování zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Tónování:

Herbol – Herbolux Gloss* do max. 5 %

Ředidlo:

Herbol V 40

Čištění nářadí:

ředidlem Herbol V 40 nebo technickým benzínem

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pracovní postup:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu. Materiál před použitím promíchat. Bílá barva a její varianty mají sklon ke změně odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové alkydové barvy může být zesílen použitím v temnu nebo čpavkovými výpary. Natírejte pouze vychladlé radiátory a trubky topení. Pro rychlejší schnutí a kratší zapáchání ředidla po nátěru topná tělesa lehce zahřejte.
Důležité upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Všeobecné požadavky na vlastnosti podkladu: Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Průmyslově natřené plochy mohou být ošetřené mazivy, vosky nebo silikony, což může způsobit problémy s přídržností. Proto před nátěrem vyzkoušejte vhodnost a únosnost ploch.
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Neúnosné staré nátěry odstranit, odstranit okuje, povrchovou vrstvu válcovaného materiálu a vosky. Vyzkoušejte vhodnost a únosnost starých nátěrů pro následující nový nátěr. Únosné staré nátěry jemně zbrousit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.

Další informace

Baleni 0,75 L
Technický list (URL) Ne