Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Universal Spachtel 250g

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

289,00 Kč včetně DPH 238,84 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Rychleschnoucí tmel.
Rychleschnoucí tmel na bázi alkydových pryskyřic k zahlazování a vyplňování malých nerovností v dřevěných a kovových konstrukcích ve vnitřním a vnějším prostředí.

Universal Spachtel 250g

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Universal Spachtel

Popis výrobku:

Herbol-Universal Spachtel je rychleschnoucí tmel určený k zahlazování a vyplňování malých nerovností v dřevěných a kovových konstrukcích ve vnitřním i ve vnějším prostředí.

Hustota:

cca 2,20 kg/litr

Pojivo:

alkydová pryskyřice

Barevný odstín:

bílý

Stupeň lesku:

matný

Balení:

tuba 0,250 kg a plechovka 0,500 kg

Skladování:

cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení. Skladovat v suchu a chladu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý (R10). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření (S16). Nevdechujte páry/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Prováděcí údaje:

Upozornění:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. K vnitřním nátěrům nábytku, zvl. skříní se nedoporučuje používat rozpouštědlové materiály.

Nanášení:

špachtlí

Teplota při zpracování:

min. +5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí

Spotřeba:

0,100 až 0,150 g/m2 na jednu vrstvu

Doba schnutí:

při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu:
brousitelný a přetíratelný za 1 - 5 hodin, vytvrzený za cca 1- 2 dny.

Čištění nástrojů:

ředidlem Herbol V 40 nebo technickým benzínem

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pracovní postup:

Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru.
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Nepřilnavé staré nátěry a separační prostředky (válcovací kůru, okuje) odstranit. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Neúnosné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit a neošetřené podklady opatřit základním nátěrem. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.
Základní nátěr:
Dřevo a dřevovláknité materiály ve vnitřním prostředí: vlhkost dřeva ve vnitřním prostředí nesmí překročit 10 %. Podklad zbrousit. Pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat.
Objemově nestálé dřevo ve vnějším prostředí:
vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout u jehličnatého dřeva 18%. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund.
Objemově stálé dřevo ve vnějším prostředí:
vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout u jehličnatého dřeva 13%. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund.
Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálů:
Pro použití v venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky).
Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru.
Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné.
Nedostatečný nátěr na všech stranách a především na hranách může zapříčinit dřívější poškození materiálu.
Ocel a kov:
podklad důkladně odrezit, až k dosažení kovového lesku. Odstranit mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň 2, resp. P Ma podle EN ISO 12944-4).
Mezinátěr a konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady:
Tmelení:
provádějte na podklady opatřené základním nátěrem nebo starým soudržným nátěrem, v místech nerovností nebo poškození.
Upozornění:
Pro jednotlivé základní materiály dodržovat údaje uvedené v příslušných technických listech. Pro následné nátěry je možné použít všechny laky Herbol podle požadovaných nároků a požadavků na vzhled.
Dodržujte údaje uvedené v příslušných technických listech.
Vydání – leden 2007

Další informace

Baleni 1 kus
Technický list (URL) Ne