Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Venti 3 Plus AQUA Satin 0,75 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

537,00 Kč včetně DPH 443,80 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Hybridní alkyd-akrylová barva na profesionální nátěry oken.
Pololesklá, vodouředitelná, se shodnými zpracovatelskými a užitnými vlastnostmi jako Venti 3 Plus Satin. Hlavní výhoda navíc - nátěr ve tmě nežloutne.

Venti 3 Plus AQUA Satin 0,75 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Venti 3 Plus AQUA Satin

Popis výrobku:

Herbol-Venti 3 Plus Satin ZQ je pololesklý, tixotropní, vysoce vlhkostně-regulační alkyd-akrylová barva na dřevěné konstrukce, jako jsou okna a vnější dveře. Díky své elasticitě a velké tloušťce nátěrového filmu i na hranách nabízí bezpečnou dlouhodobou ochranu dřeva proti povětrnosti. Rychlé schnutí, lehké a přesné zpracování šetří čas a tím následně i náklady. Základní nátěr, mezinátěr a konečný nátěr jsou všechny prováděny jedním výrobkem, což zaručuje bezpečnou práci. Základní nátěr, mezinátěr a konečný nátěr jsou všechny prováděny jedním výrobkem, což zaručuje bezpečnou práci. Herbol-Venti 3 Plus Aqua Satin obsahuje ochranný film proti řasám a plísním. Působení je závislé na konstrukci budovy a je časově omezeno. Oproti klasickým alkydovým lakům barva ve tmě nežloutne

Hustota:

cca 1,3 kg/litr

Základní pojivo:

směs akrylových a alkydových pryskyřic

Barevné odstíny:

bílý

Stupeň lesku:

pololesklý (hedvábný lesk). Výsledný stupeň lesku je dosažen až po 2-3 týdnech, čerstvě nanesený nátěr je lesklejší.

Balení:

0,75 litrů, 2,5 litru a 5 litrů

Hraniční hodnoty VOC:

130 g/l (2010), obsahuje max. 130 g/l VOC

Skladovatelnost:

cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Dbejte na bezpečnostní pokyny a značení, která naleznete na etiketě výrobku. Přesná bezpečnostní data naleznete v aktuálním bezpečnostním listu. Z obecných pokynů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, tel. 224 91 92 93. Nevylévejte do kanalizace. Obsahuje směs izothiazolů a 3-jod-2-propinylbutylkarbamat. Může vyvolat alergickou reakci.

Důležitá upozornění:

V průběhu práce a během schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Prováděcí údaje:

Upozornění:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Materiál před použitím rozmíchejte. Bílá a příbuzné odstíny mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně barevného odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové nátěry může být zesílen vlivem uskladnění v temnu a výpary čpavku.

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem.

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 100 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23 °C a rel. vlhkosti 50%) zaschlý proti prachu za cca 1,5 hodiny, odolný proti otěru za cca 4 hodin, přetíratelný za cca 6 - 8 hodin, zcela proschlý za cca 24 hod

Ředidlo:

voda

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Další informace

Baleni 0,75 L
Technický list (URL) Ne