Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Venti 3Plus Satin 1 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

620,00 Kč včetně DPH 512,40 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Hedvábně lesklý nátěr, odolný proti povětrnosti. Báze pro tónování barevných odstínů. Lze tńovat např. dle vzorkovníků Herbol, NCS, RAL, RAL Design a dalších.
Vlhkostně regulační, bez obsahu aromátů, na bázi alkydových pryskyřic. Vyvinut speciálně k nátěrům oken a dveří. Základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr – vše z jedné plechovky. Speciální složení je ideální k rychlému natírání členitých oken, umožňuje rychlou a racionální práci.

Venti 3Plus Satin 1 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

* Vyžadované položky

620,00 Kč včetně DPH 512,40 Kč bez DPH

Detaily

Herbol-Venti 3Plus Satin 1 L báze pro tónování

Popis výrobku:

Herbol-Venti 3Plus Satin 1 L je vlhkostně-regulační lak z alkydových pryskyřic na objemově stálé dřevěné konstrukce, jako jsou okna a dveře ve vnějším prostředí (vnitřní strany oken a dveří se nepovažují za materiál ve vnitřním prostředí). Dobře odolává povětrnosti. Je vhodný na základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr. Má lehkou konzistenci, je ideální na nátěry členitých oken. Umožňuje obzvláště rychlou a racionální práci. Obsahuje ochranu proti řasám a plísním, nesmí být proto použit ve vnitřním prostředí.

Hustota:

cca 1,23 kg/litr

Základní pojivo:

alkydová pryskyřice

Barevné odstíny:

bílý a tisíce dalších odstínů přes Herbol-Color Service

Stupeň lesku:

hedvábně lesklý – konečný stupeň lesku je zřetelný až po 2 – 3 týdnech schnutí (s ohledem na podmínky schnutí). Stupeň lesku bezprostředně po zaschnutí se může jevit jako podstatně vyšší.

Hraniční hodnoty VOC:

400 g/l (2007) / 300 g/l (2010), obsahuje max. 299 g/l VOC

Balení:

2,5 litru

Míchané odstíny:

2,5

Skladovatelnost:

cca 2 roky v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý R 10. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R 52/53). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R 66). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření (S 16). Nevdechujte výpary/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S 46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Obsahuje 2-Butanonoxim a Kobaltkarboxylate. Může vyvolat alergickou reakci. V průběhu práce a během schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů (S38).

Prováděcí údaje:

Upozornění:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Materiál před použitím rozmíchejte.
Bílá a příbuzné odstíny mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně barevného odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové nátěry může být zesílen vlivem uskladnění v temnu a výpary čpavku.

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem, nestříkat !

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 90 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23 °C a rel. vlhkosti 50%)
zaschlý proti prachu za cca 4 hodiny, odolný proti oděru za cca 7 hod., přetíratelný za cca 8 - 12 hodin, zcela proschlý za cca 1 - 2 dny

Ředidlo:

AF 70

Čištění nářadí:

ředidlem Herbol AF 70 nebo technickým benzínem

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pracovní postup:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Důležité upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru. Zašedlé a zvětralé dřevo obruste až na únosnou dřevěnou vrstvu.
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Neúnosné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.
Základní nátěr:
Objemově nestálé dřevo a dřevovláknité materiály ve vnějším prostředí:
Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 18 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund*. Základní nátěr Herbol-Profi-Ventilack ZQ*
Objemově stálé dřevo ve vnějším prostředí:
Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 13 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund*. Základní nátěr Herbol Profi-Ventilack ZQ*.
Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálů:
Pro použití v venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky).
Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru.
Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné. Základní nátěr Herbol-Profi-Ventilack ZQ*
Ocel a kov ve vnějším prostředí:
podklad důkladně odrezit, až k dosažení kovového lesku. Odstranit mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň 2, resp. P Ma podle EN ISO 12944-4).
Základní nátěr Herbol-Allgrund*.
Ve vnějším prostředí pro dokonalejší pasivní antikorozní ochranu provést dvojnásobný základní nátěr.
Hliník ve vnějším prostředí:
Podklad důkladně omýt nitroředidlem, resp. odmastit. Zkorodovaný povrch brousit nylonovým nebo perlonovým rounem.
Základní nátěr Herbol-2K-Epoxi-Primer* nebo HerbolHydroprimer*. Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr. Přetíratelné umělé hmoty (např. tvrzené PVC):
podklad drhnout umělohmotným rounem směsí z 10 l vody, 0,5 l 25 % roztoku čpavkové vody s přidáním 2 odlivek čistícího prostředku (např. Pril, Jar apod.). Třením vznikne jemná pěna, která musí působit na plochu asi 10 min. Na závěr ještě jednou přebrousit. Potom řádně omýt čistou vodou a povrch nechat důkladně vyschnout.
Základní nátěr Herbo-Hydroprimer* nebo Herbol-Allgrund*. Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr. Mezinátěr na všechny shora uvedené podklady:
1x Herbol-Profi-Ventilack ZQ*
Konečný nátěr
na všechny shora uvedené podklady:
1-2x Herbol-Profi -Ventilack ZQ*
* Pro jednotlivé materiály dodržovat údaje uvedené
v příslušných technických listech.
Vydání – květen 2009

Další informace

Baleni 1 L
Technický list (URL) Ne