Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Venti 3Plus Satin 2,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

1 400,00 Kč včetně DPH 1 157,02 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Hedvábně lesklý nátěr, odolný proti povětrnosti. Báze pro tónování barevných odstínů. Lze tńovat např. dle vzorkovníků Herbol, NCS, RAL, RAL Design a dalších.
Vlhkostně regulační, bez obsahu aromátů, na bázi alkydových pryskyřic. Vyvinut speciálně k nátěrům oken a dveří. Základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr – vše z jedné plechovky. Speciální složení je ideální k rychlému natírání členitých oken, umožňuje rychlou a racionální práci.

Venti 3Plus Satin 2,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Venti 3Plus Satin 2,5 l

Popis výrobku:

Herbol-Venti 3Plus Satin je vlhkostně-regulační lak z alkydových pryskyřic na objemově stálé dřevěné konstrukce, jako jsou okna a dveře ve vnějším prostředí (vnitřní strany oken a dveří se nepovažují za materiál ve vnitřním prostředí). Dobře odolává povětrnosti. Je vhodný na základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr. Má lehkou konzistenci, je ideální na nátěry členitých oken. Umožňuje obzvláště rychlou a racionální práci. Obsahuje ochranu proti řasám a plísním, nesmí být proto použit ve vnitřním prostředí.

Hustota:

cca 1,23 kg/litr

Základní pojivo:

alkydová pryskyřice

Barevné odstíny:

bílý a tisíce dalších odstínů přes Herbol-Color Service

Stupeň lesku:

hedvábně lesklý – konečný stupeň lesku je zřetelný až po 2 – 3 týdnech schnutí (s ohledem na podmínky schnutí). Stupeň lesku bezprostředně po zaschnutí se může jevit jako podstatně vyšší.

Hraniční hodnoty VOC:

400 g/l (2007) / 300 g/l (2010), obsahuje max. 299 g/l VOC

Balení:

2,5 litru

Míchané odstíny:

2,5

Skladovatelnost:

cca 2 roky v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý R 10. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R 52/53). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R 66). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření (S 16). Nevdechujte výpary/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S 46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Obsahuje 2-Butanonoxim a Kobaltkarboxylate. Může vyvolat alergickou reakci. V průběhu práce a během schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů (S38).

Prováděcí údaje:

Upozornění:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Materiál před použitím rozmíchejte.
Bílá a příbuzné odstíny mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně barevného odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové nátěry může být zesílen vlivem uskladnění v temnu a výpary čpavku.

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem, nestříkat !

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 90 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23 °C a rel. vlhkosti 50%)
zaschlý proti prachu za cca 4 hodiny, odolný proti oděru za cca 7 hod., přetíratelný za cca 8 - 12 hodin, zcela proschlý za cca 1 - 2 dny

Ředidlo:

AF 70

Čištění nářadí:

ředidlem Herbol AF 70 nebo technickým benzínem

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pracovní postup:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Důležité upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru. Zašedlé a zvětralé dřevo obruste až na únosnou dřevěnou vrstvu.
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Neúnosné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.
Základní nátěr:
Objemově nestálé dřevo a dřevovláknité materiály ve vnějším prostředí:
Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 18 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund*. Základní nátěr Herbol-Profi-Ventilack ZQ*
Objemově stálé dřevo ve vnějším prostředí:
Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 13 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund*. Základní nátěr Herbol Profi-Ventilack ZQ*.
Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálů:
Pro použití v venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky).
Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru.
Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné. Základní nátěr Herbol-Profi-Ventilack ZQ*
Ocel a kov ve vnějším prostředí:
podklad důkladně odrezit, až k dosažení kovového lesku. Odstranit mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň 2, resp. P Ma podle EN ISO 12944-4).
Základní nátěr Herbol-Allgrund*.
Ve vnějším prostředí pro dokonalejší pasivní antikorozní ochranu provést dvojnásobný základní nátěr.
Hliník ve vnějším prostředí:
Podklad důkladně omýt nitroředidlem, resp. odmastit. Zkorodovaný povrch brousit nylonovým nebo perlonovým rounem.
Základní nátěr Herbol-2K-Epoxi-Primer* nebo HerbolHydroprimer*. Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr. Přetíratelné umělé hmoty (např. tvrzené PVC):
podklad drhnout umělohmotným rounem směsí z 10 l vody, 0,5 l 25 % roztoku čpavkové vody s přidáním 2 odlivek čistícího prostředku (např. Pril, Jar apod.). Třením vznikne jemná pěna, která musí působit na plochu asi 10 min. Na závěr ještě jednou přebrousit. Potom řádně omýt čistou vodou a povrch nechat důkladně vyschnout.
Základní nátěr Herbo-Hydroprimer* nebo Herbol-Allgrund*. Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr. Mezinátěr na všechny shora uvedené podklady:
1x Herbol-Profi-Ventilack ZQ*
Konečný nátěr
na všechny shora uvedené podklady:
1-2x Herbol-Profi -Ventilack ZQ*
* Pro jednotlivé materiály dodržovat údaje uvedené
v příslušných technických listech.
Vydání – květen 2009

Další informace

Baleni 2,5 L
Technický list (URL) Ne